ประกวดหนังสั้น "คุณภาพศิษย์ สะท้อนคุณภาพครู"

影像比賽, 影片比賽 ,short film
 1459        
สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดหนังสั้น "คุณภาพศิษย์ สะท้อนคุณภาพครู" ชิงทุนการศึกษามูลค่ารวมกว่า 100,000 บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ
前往比賽網站
最高獎金
฿ 50,000

คุณสมบัติผู้ส่งผลงานเข้าประกวด

- นิสิต นักศึกษาในระดับอุดมศึกษา (ระดับปริญญาตรี) ชั้นปี่ที่ 1-4 - ไม่จำกัดสาขาวิชา - มีสมาชิกในทีมไม่เกิน 4 คน

หลักเกณฑ์การประกวด

1. ผลงานหนังสั้นที่ส่งเข้าประกวด จะต้องมีความยาวไม่ต่ำกว่า 10 นาที และไม่เกิน 15 นาที 2. เนื้อหาที่นำเสนอจะต้องมีเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการประเมินคุณภาพภายนอก ภายในหัวข้อ “คุณภาพศิษย์ สะท้อนคุณภาพครู” 3. สามารถส่งผลงานเข้าประกวดได้ไม่เกินทีมละ 1 ชิ้นงาน 4. ผู้ส่งผลงานจะต้องผลิตหนังสั้นด้วยตัวเองห้ามคัดลอกแนวคิดหรือนำผลงานของ ผู้อื่นส่งเข้าประกวด และผลงานนั้นจะต้องไม่เคยผ่านการประกวดหรือได้รับการเผยแพร่ที่ใดมาก่อน 5. คำตัดสินของ สมศ. ถือเป็นที่สุด และผลงานที่ได้รับรางวัลจะได้รับการเผยแพร่ผ่านสื่อทุกช่องทาง ของ สมศ.

รางวัลการประกวด

รางวัลชนะเลิศ จำนวน 1 รางวัล ทุนการศึกษา 50,000 บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ รางวัลรองชนะเลิศ จำนวน 1 รางวัล ทุนการศึกษา 30,000 บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ รางวัลชมเชย จำนวน 2 รางวัล ทุนการศึกษารางวัลละ 10,000 บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ

เกณฑ์การพิจารณา

- เนื้อหา แนวคิด หนังสั้นมีการสื่อสารเนื้อหาที่ชัดเจน เข้าใจง่าย 40 คะแนน - เทคนิคการนำเสนอ ผลงานที่ส่งเข้าประกวดน่าสนใจ มีความคิดสร้างสรรค์ ที่แปลกใหม่ น่าติดตาม 30 คะแนน - คุณภาพของผลงาน มีความคมชัด 30 คะแนน การประกาศผลการตัดสิน ผ่านเว็บไซต์ www.onesqa.or.th ภายในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2557 การส่งผลงาน - ส่งผลงานในรูปแบบของ DVD หรือ VCD จำนวน 3 แผ่น พร้อมเอกสารการสมัครทางไปรษณีย์มาที่ ภารกิจส่งเสริมและพัฒนาสัมพันธ์ สำนักพัฒนาและส่งเสริม สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน) ชั้น 24 อาคารพญาไทพลาซ่า ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเวที กรุงเทพฯ 10400 วงเล็บมุมซองว่า “ผลงานประกวดหนังสั้น” - ส่งผลงาน ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม - 30 กันยายน 2557 สอบถามเพิ่มเติม 02-216-3955 ต่อ 187 (คุณชวณี) E-mail : chawanee.c@onesqa.or.th http://www.onesqa.or.th/onesqa/th/home/index.php

比賽投稿期間 2014-08-26 23:03:34 - 2014-09-30 00:00:00

得獎名單 2014-11-14 00:00:00

附件檔案

提問

提問請登入


類似的比賽